Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
•Administratorem danych osobowych jest:   Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Tomasz Grzybek
•Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań  ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku  z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.
•Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu  wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie  funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.
•Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie  przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych.
•Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących  czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji  tych umów. •Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności: – pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu  Postępowania Cywilnego – od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa.
•Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą  przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
•Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak  również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych
•Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
•Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich  przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww.  danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień  określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich  przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
•W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem.  Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny  ul. Żuradzka 13 A, Ip.,  32-300 Olkusz tel/fax: 32-754-29-00, tel: 784-289-434